วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง Monthly News_October 2017
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง BUIAO Monthly News: May-July 2017
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
เรื่อง BU International News : Monthly News September 2017
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
เรื่อง Monthly News_August 2017
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
เรื่อง BUI Students Join "2017 Mandarin and Cultural Exploring Camp"at Shih Chien University, Taiwan
วันที่ 26 กันยายน 2560
เรื่อง BU International News - Special Edition_HR Japan Workshop
วันที่ 26 กันยายน 2560
เรื่อง BU International News- Special Edition_ASP2017
วันที่ 11 กันยายน 2560
เรื่อง BU International News Special Edition DAIP 2017
วันที่ 6 กันยายน 2560
เรื่อง BU International News- Special Edition_APYE2017
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เรื่อง BU International News/Uruguay2017